Vi skapar en effektiv stomtrafik

Föli planerar år 2021 en reform av de så kallade stomlinjerna. De nya stomlinjerna utgår från linjer som trafikerar så pass tätt att man kan fara till hållplatsen till och med utan att kontrollera tidtabellen. Med ändringarna strävar man efter förbättrad tillgänglighet inom Föli-området och smidigare resor: att öka antalet tvärförbindelser och göra turintervallerna kortare.

Busstrafikens stomlinjer stödjer sig på Åboregionens starkaste kollektivtrafikslinjer. Största delen av stomlinjernas rutter finns redan. I planerna har man skapat en vision om flera åtgärder för att snabba upp linjerna. Resan blir snabbare med till exempel bussfiler och signalprioriteringar.

Följ linjeplaneringens framsteg här!