En fantastisk stad för alla trafikanter

Trafikmiljön påverkas så att kommunborna vill och har en möjlighet att göra smarta val. Man skapar säkra huvudrutter och trafikstråk för cyklister och fotgängare. Befintliga rutter rustas upp och fler trivsamma promenadområden och öppna platser byggs. Kollektivtrafiken förbättras ännu mer och nya slags transporttjänster utvecklas. Smidiga trafik- och transportrutter säkerställs även för bilister och näringsliv.

Visste du att en parkeringsplats motsvarar ett utrymme för 8–10 cyklar?

En möjlighet att göra smarta val

Var och en kan göra små förändringar i sina färdval. När ett stort antal människor gör en liten förändring i sin vardag, är helhetsverkan stor. Regionens invånare lockas till att vädra sina resvanor och erbjuds möjligheter till att röra sig på ett smartare sätt. Man informerar aktivt om förbättringarna av gång- och cykelrutter samt förnyelser inom kollektivtrafiken. Man väcker tankar och skapar positiva föreställningar med marknadskommunikation och i sociala medier.

Säkerhet i trafiken

Aktivt trafiksäkerhetsarbete utförs främst bland barn och unga, familjer samt äldre. Trafikmiljöns säkerhet förbättras med små kostnadseffektiva metoder. Olyckor minskas och följderna av dem lindras genom att lugna ner trafiken på stadsområden och i tätorter.

En betjänande kollektivtrafikstad

I Åbo stadsregion finns den fungerande kollektivtrafiken Föli. Låt oss göra den ännu bättre! Vi ska utveckla en effektiv stomtrafik och göra vardagsresorna så smidiga som möjligt. Vi ska marknadsföra kollektivtrafikens utbud, informera om utvecklingsprojekt och erbjuda nya slags underlättande transporttjänster.

Under de kommande åren förbättras regionens kollektivtrafik ännu mer. Förutom stombussarna planeras i Åbo även en spårväg eller alternativt superbussar för att komplettera den hållbara trafiken. NTM-centralen ansvarar för trafiken utanför Föli-området och dess utveckling. Spårtrafiken, som kommer att öppnas för konkurrens, och landskapsreformen utvidgar möjligheterna till utveckling av kollektivtrafiken. Entimmeståget som för närvarande planeras mellan Åbo och Helsingfors är för många redan bekant från nyheterna.

Kuva: Pasi Leino
Över 92 procent av dem som svarade på trafikmiljöenkäten såg förbättringen av säkerheten för cyklister och fotgängare som den viktigaste åtgärden.

Nya former av lätt trafik

Som stöd för transporttjänster och nya slags resekedjor byggs knutpunkter där det erbjuds parkeringsplatser för cyklar och bilar, tjänster för dagliga behov, elladdningsstationer och information om trafiken i regionen.

Åbo resecenter utvecklas till en landskapsmässigt och regionalt betydande knutpunkt. Gränssnitt för trafiktjänsterna öppnas även för applikationsutvecklare. En fungerande kollektivtrafik, nya slags taxi- och samåkningstjänster, sambruksbilar samt stadscyklar skapar en bra grund för skapandet av transporttjänster i regionen.

I trafikmiljöenkäten (2017) framkom det att bilisterna skulle kunna börja använda kollektivtrafik om turtätheten på vardagar vore mindre än 10 minuter eller restiden förkortades med cirka 10 minuter.

En fungerande biltrafik

Huvudledernas funktionalitet säkerställs och gods- och kollektivtrafikens huvudrutter görs smidigare. Åbo ringväg, hamnrutter och huvudvägar som leder annanstans i landet förbättras. En smartare signalreglering utvecklas och kollektiv- och godstrafikens signalprioritering tas i användning. Bilister uppmuntras att ifrågasätta sina resvanor särskilt vid rusningstid. Skulle färdsättet, rutten eller tidpunkten kunna vara en annan?

Ordning på transporter och trafikförbindelser

Näringslivet tillhandahålls med fungerande transportförbindelser och bra åtkomlighet med såväl kollektivtrafik som bil. Hamnförbindelser och Åbo ringvägs problemetapper förbättras. Man stödjer lokala företag samt Egentliga Finlands och hela Finlands tillväxt.

92 procent av dem som svarade på Åbo stads cykelbarometer (2016) stödjer utvecklingen av cyklandet.