Åbos stadscyklar

Åbos stadscykelsystem Föli-fillare började sin verksamhet den 1 maj 2018. I stadscykelsystemet finns totalt 300 cyklar och 34 fasta samt 3 flyttbara cykelstationer. Användaren kan ta en cykel från vilken station som helst och lämna den på vilken station som helst. Stationsnätverket sträcker sig från Kuppis över centrumområdet till hamnen.

Läs mer

 

 

Parkeringsplatser för cyklar i närheten av hållplatser

De senaste åren har cykelparkeringen vid busshållplatser förbättrats i Åboregionen. I exempelvis Reso har man satt upp cykelparkeringstak vid tio hållplatser som möjliggör ramlåsning av cyklarna. Cykeltak för cykelanslutningsresor har även satts upp i anslutning till hållplatser i Nådendal, Lundo, S:t Karins och Åbo. Användarna har varit nöjda med förbättringen av anslutningsparkeringsförhållandena och utvidgningar av de nuvarande parkeringstaken och nya tak planeras på många håll.

Skyltningen för regionala huvudrutter för cykling förnyas från och med år 2018

Med förnyandet av skyltningen förbättras utformandet av huvudrutterna för cykling och det blir lättare att hitta smidiga rutter mellan regionens kommun- och undercentrum. Stadsregionens nuvarande gång- och cykelvägars vägvisare har satts upp bit för bit under årens gång. De är i många avseenden inte längre uppdaterade, enhetliga eller logiska. Den nya skyltningen utförs med ett nytt vägvisarsystem för huvudrutter, som baseras på numrerade huvudrutter och orienteringstavlor som placeras före de viktigaste korsningarna på samma sätt som i biltrafiken. Samtidigt kan man ställa i ordning skyltningen inom stadsregionen för de viktigaste cykelrutterna för turister, såsom Skärgårdens Ringväg. Förnyandet av skyltningen påbörjas vid rutten längs med Nylandsvägen mellan Åbo och S:t Karins och fortsätter till regionens andra huvudrutter enligt en tidtabell som påverkas av finansieringsmöjligheterna.

Ordning på befintliga förbindelser

Även de nuvarande förbindelserna i huvudcykelnätet förbättras. Genom att höja kvalitetsnivån förbättras säkerheten och pendelcyklandets smidighet på regionens viktigaste huvudrutter. Under de närmaste åren planeras följande förbättringsprojekt:

Gång- och cykelvägen mellan Åbo och S:t Karins längs med Nylandsvägen förbättras under åren 2018–2019.

Gång- och cykelvägen längs med riksväg 10 mellan Auranlaakso och Lundo förbättras år 2019.

På cykelvägsförbindelsen mellan Åbo och Nådendal har det planerats förbättringar i två etapper.

  • Man strävar till att förbättra cykelrutten mellan Oxbacken och Resoviken i samband med utvecklingsåtgärderna för Pernovarvets trafikförbindelser. För tillfället pågår vägplanering för att förbättra trafikförbindelserna.
  • Cykelvägsarrangemangen längs med Åbo ringväg mellan Nådendal och Reso byggs delvis på nytt i samband med ringvägens stora förbättringsprojekt som är under planering. Reso–Nådendal-vägprojektets allmänna plan har precis blivit klar.  Läs mer!

 

Byggandet av delar som fattas i huvudcykelnätet

Målet är ett enkelt utformat huvudnät för cykling, som smidigt kopplar ihop regionens viktigaste centrum, bostadsområden och arbetsplatser. Huvudnätet byggs och utvecklas under de närmaste åren på bl.a. följande delar.

Gång- och cykelvägsförbindelsen som fattas längs med Reso å mellan Oxbacken och Reso centrum byggs år 2019.

Längs med Åbo ringväg mellan Auranlaakso och Pikis byggs gång- och cykelvägen som fattas i samband med Kausela–Kirismäki-vägprojektet under åren 2019–2021.

Målet är att bygga ett enkelt utformat huvudnät för cykling, som smidigt kopplar ihop regionens viktigaste centrum, bostadsområden och arbetsplatser. Huvudnätet har byggts upp bit för bit och nedan följer några exempel på det.

Gång- och cykelväg från Långbacka till Oxbacka

På Nådendalsvägens norra sida byggdes en gång- och cykelförbindelse från Åbo till Oxbacka, som samtidigt är den första etappen av Åbo–Nådendal-regionrutten. Vägen blev klar år 2015. I framtiden kan man även ta sig behändigt till Reso längs med rutten.

Toijala-banans gång- och cykeltunnel i Raunistula

Toijala-banans gång- och cykeltunnel mellan Raunistula och Korois färdigställdes år 2015. Den skapade en säker och snabb förbindelse under spåret och kompletterade samtidigt en bit som fattades i ringrutten som kopplar ihop Åbos förortszon.

Gullrandas tunnel samt gång- och cykelvägen vid Särkänsalmentie

Vägen är en del av cykelförbindelsen som leder till Luonnonmaas nya bostadsområden och Merimasku. Den betjänar även cykelturismen på Skärgårdens Ringväg. Rutten byggdes under åren 2015–2016.

Gång- och cykelväg från Masku till Nousis

I samband med utvecklingsprojektet för den år 2016 färdigställda riksväg 8 byggdes en gång- och cykelväg mellan Masku och Nousis.

Gång- och cykelväg mellan Jäkärlä och Övre S:t Marie

Gång- och cykelförbindelsen som fattades längs med Paimalavägen blev klar år 2017.

Gång- och cykeltunneln vid Kultanummi på Kaarinantie

En farlig överfart säkrades mellan Kohmo och Auranlaakso. Tunneln blev klar år 2017.

Humlegårdsgatans cykelfiler

Förbättring av cykelrutternas kontinuitet i Åbo centrum har varit ett långsiktigt mål för staden. En av de mest centrala svagheterna har varit bristen på cykelvägsförbindelse mellan Järnvägsstationen, Åbo centrum och åstranden.

Humlegårdsgatans cykelfil byggdes år 2017. Den största utmaningen vid byggandet av cykelvägen var minskningen av parkeringsplatser. I och med cykelfilerna och -vägarna minskade kundparkeringsplatserna med cirka 20 rutor längs med Humlegårdsgatan. Ersättande kundparkeringsplatser fick man från Fredsgatan och några platser kunde läggas till på Hantverkaregatan.

Som kompensation fick man emellertid en fin cykelförbindelse, som delvis utfördes som en dubbelriktad cykelväg, delvis som enkelriktade cykelvägar och cykelfiler. Cykelfilerna är markerade i gatan med körbanemarkeringar och färgad asfalt.

 

Tureborgsgatans cykelväg

Utvecklingen av trafikmiljön på skolrutter och särskilt i närheten av skolor påverkar väsentligt skolelevernas resvanor och hur de upplever trafiksäkerheten.

Tureborgsgatans cykelväg i Åbo genomfördes etappvis under 2000-talet. Cykelvägen betjänar eleverna i skolorna på Puolalabacken och andra trafikanter i centrum. Körleden som smalnar vid Puolala skola sjunker personbilarnas situationshastighet, vilket för sin del förbättrar trafiksäkerheten i närheten av skolan.

 

Testrutt för vintercykling

Målet med pilotprojektet för effektiviserat vinterunderhåll är att cykling ska vara ett bra färdalternativ – under sommaren och vintern. I Åbo centrum tog man i bruk en 12 kilometer lång testrutt för vintercykling, som hölls i vinterskick med sopsaltning.

Snön togs i regel bort genom sopning och halkan bekämpades med saltning. Gatans yta var fri från snö och inga snövallar bildades. Sopsaltningen gjorde även halkbekämpningen mer effektiv.

Vid rikligt snöfall eller låga minusgrader tog man emellertid till traditionella vinterunderhållsmetoder. Med hjälp av försöket reder man ut hur den nya underhållsmetoden påverkar antalet cyklister och cyklandets attraktion under vintersäsongen. Verksamhetstiden för den första vintersäsongen för vintercyklingens testrutt tog slut i maj 2018.

Läs mer!