Människornas och näringsidkarnas verksamhet och rörlighet är mer omfattande än en enskild kommuns gatunät eller statens vägnät. Därför utvecklas trafikhelheten som ett samarbete mellan olika organisationer. Det här samarbetet kallas kontinuerligt trafiksystemsarbete.

Åboregionens trafiksystemsarbete baseras på en i alla kommuner godkänd trafiksystemplan som upprättats för regionen och som i sin tur baseras på en av kommunerna godkänd strukturmodellplan för markanvändning.

Åboregionens strukturmodell och trafiksystemplan

Bakom Åbo stadsregions trafiksystemplan ligger en långsiktig planeringsprocess. Den senaste trafiksystemplanen färdigställdes år 2014. Planen uppdateras vid behov.

I det kontinuerliga trafiksystemsarbetet måste man även ta hänsyn till ändringar i lagstiftningen och utvecklingslinjedragningarna. Ett exempel är den nationella energi- och klimatstrategin, som stramade åt trafikens utsläppsmål år 2016.

Trafiksystemplanens mål är att påverka följande saker:

  • MBT-avtalen (avtal mellan stadsregionerna och staten om markanvändning och hållbar utveckling av trafiken)
  • Landskapsplanläggning (Egentliga Finlands förbund)
  • Planeringen samt förverkligandet av kommunernas markanvändning, gator, cykelvägar och promenadområden (kommunerna)
  • Planer för regionens kollektivtrafik och utveckling av tjänsten (Fölis och NTM:s trafik, som även kommunerna finansierar)
  • Utveckling av långväga kollektivtrafik (VR och trafikföretag)
  • Statens planer och infraförbättringsprojekt i det allmänna vägnätet (riks-, stam-, region- och förbindelsevägar) (NTM, Trafikverket, Kommunikationsministeriet, riksdagen)
  • Statens planer och infraförbättringsprojekt i bannätet (Trafikverket och Kommunikationsministeriet, riksdagen)