Upea kaupunki kaikille liikkujille

Vaikutetaan siihen, että kuntalaisilla on halu ja mahdollisuus valita fiksusti. Luodaan pyöräilijöille ja jalankulkijoille turvalliset pääreitit ja väylät. Kunnostetaan olemassa olevia reittejä, ja rakennetaan lisää viihtyisiä kävelyalueita ja aukioita. Parannetaan joukkoliikennettä entisestään, ja kehitetään uudenlaisia liikennepalveluja. Varmistetaan myös autoilijoille ja elinkeinoelämälle sujuvat kulku- ja kuljetusreitit.

Tiesitkö, että yhtä pysäköintipaikkaa vastaavaan tilaan mahtuu 8-10 pyörää.

Mahdollisuus valita fiksusti

Jokainen voi tehdä liikkumisvalintoihinsa pieniä muutoksia. Kun suuri määrä ihmisiä tekee arkeensa pienenkin muutoksen, on kokonaisvaikutus suuri. Houkutellaan seudun asukkaita tuulettamaan liikkumistottumuksiaan, ja tarjotaan mahdollisuuksia liikkua fiksummin. Viestitään aktiivisesti jalankulku- ja pyöräilyreittien parannuksista sekä joukkoliikenteen uudistuksista. Herätetään ajatuksia ja luodaan positiivisia mielikuvia markkinointiviestinnällä ja sosiaalisessa mediassa.

Turvallisuutta liikenteeseen

Tehdään aktiivista liikenneturvallisuustyötä etenkin lasten ja nuorten, perheiden sekä ikääntyneiden parissa. Parannetaan liikenneympäristön turvallisuutta pienin kustannustehokkain keinoin. Vähennetään onnettomuuksia ja lievennetään niiden seurauksia rauhoittamalla liikennettä kaupunkialueilla ja taajamissa.

Palveleva joukkoliikennekaupunki

Turun kaupunkiseudulla on toimiva joukkoliikenne Föli. Tehdään siitä entistä parempi! Kehitetään tehokasta runkoliikennettä, ja tehdään arjen matkoista mahdollisimman sujuvia. Markkinoidaan joukkoliikenteen tarjontaa, viestitään kehittämishankkeista ja tarjotaan uudenlaisia kulkemista helpottavia palveluja.

Tulevina vuosina seudun joukkoliikenne paranee entisestään. Runkobussien lisäksi Turkuun on suunnitteilla kestävää liikkumista täydentävä raitiotie tai vaihtoehtoisesti superbussit. ELY-keskus vastaa Fölialueen ulkopuolelle ulottuvasta liikenteestä ja sen kehittämisestä. Kilpailulle avautuva raideliikenne laajentaa joukkoliikenteen kehittämisen mahdollisuuksia. Parhaillaan suunnitteilla oleva Turun ja Helsingin välinen Tunnin juna on jo monelle uutisista tuttu.

Kuva: Pasi Leino
Yli 92 % liikenneympäristökyselyyn (2017) vastanneista piti pyöräilyn ja kävelyn turvallisuuden parantamista tärkeimpänä toimenpiteenä.

Uusia kevyitä liikkumisen tapoja

Liikkumisen palvelujen ja uudenlaisten matkaketjujen tueksi rakennetaan solmupisteitä, joissa tarjotaan parkkipaikkoja pyörille ja autoille, päivittäin tarvittavia palveluja, sähkölatauspisteitä ja tietoa liikkumisesta seudulla.

Turun matkakeskuksesta kehitetään maakunnallisesti ja seudullisesti merkittävää solmupistettä. Myös sovellusten kehittäjille avataan rajapinnat liikennepalveluihin. Toimiva joukkoliikenne, uudenlaiset taksi- ja kimppakyytipalvelut, yhteiskäyttöautot sekä kaupunkipyörät luovat hyvän perustan seudun liikkumisen palvelujen luomiselle.

Liikenneympäristökyselyssä (2017) kävi ilmi, että autoilijat voisivat siirtyä joukkoliikenteen käyttäjiksi, jos vuoroväli olisi arkisin alle 10 minuuttia tai matka-aika lyhenisi noin 10 minuuttia.

Toimiva autoliikenne

Varmistetaan pääväylien toimivuus, ja sujuvoitetaan tavara- ja joukkoliikenteen pääreittejä. Parannetaan Turun kehätietä, satamareittejä ja muualle maahan johtavia pääteitä. Kehitetään älykkäämpää valo-ohjausta, ja otetaan käyttöön joukko- ja tavaraliikenteen liikennevaloetuuksia. Kannustetaan autoilijoita kyseenalaistamaan liikkumistottumuksensa varsinkin ruuhka-aikoina. Voisiko kulkutapa, reitti tai ajankohta olla jokin muu?

Kuljetukset ja kulkuyhteydet kuntoon

Tarjotaan elinkeinoelämälle toimivat kuljetusyhteydet ja hyvä saavutettavuus niin julkisella liikenteellä kuin autolla. Parannetaan satamayhteyksiä ja kehätien ongelmajaksoja. Tuetaan paikallisia yrityksiä sekä Varsinais-Suomen ja koko Suomen kasvua.

Turun kaupungin pyöräilybarometriin (2016) vastanneista tukee pyöräilyn kehittämistä.