Kaikille sujuva arki

Mitä kulkuvälinettä käytät, vai kuljetko jalan? Turun seutu tukee kaikkia liikkumismuotoja. Liikkumisen tulee olla helppoa ja turvallista jalankulkijoille, pyöräilijöille, joukkoliikenteen käyttäjille ja autoilijoille.

Liikenneuudistuksen lähtökohta on, että jokainen voi halutessaan valita kestävän tavan liikkua. Houkutellaan seudun asukkaita tuulettamaan liikkumistottumuksiaan, ja tarjotaan mahdollisuuksia liikkua fiksummin. Viestitään aktiivisesti jalankulku- ja pyöräilyreittien parannuksista sekä joukkoliikenteen uudistuksista. Herätetään ajatuksia ja luodaan positiivisia mielikuvia markkinointiviestinnällä ja sosiaalisessa mediassa.

Kuva: Pasi Leino

Turvallisesti töihin, kouluun ja harrastuksiin

Turun seudulla tehdään jatkuvasti työtä liikenneturvallisuuden hyväksi. Arkiliikkumisen tulee olla kaikille turvallista. Myös pienillä koululaisilla on oltava turvallinen koulutie. Rakennetaan liikenneympäristöä turvallisemmaksi ja vahvistetaan yhdessä ilmapiiriä, jossa jalankulkijat, pyöräilijät ja autoilijat ovat aidosti samanvertaisia.

Tehdään aktiivista liikenneturvallisuustyötä etenkin lasten ja nuorten, perheiden sekä ikääntyneiden parissa. Parannetaan liikenneympäristön turvallisuutta pienin kustannustehokkain keinoin. Vähennetään onnettomuuksia ja lievennetään niiden seurauksia rauhoittamalla liikennettä kaupunkialueilla ja taajamissa.

Viihtyisiä väyliä jalankulkijoille

Kävely on kivaa! Paikasta toiseen on mukavaa, jopa elämyksellistä kulkea jalkaisin. Kaikki liikkujat hyötyvät turvallisista ja viihtyisistä jalankulkureiteistä. Myös kaupunki elävöityy, kun hyvin suunniteltu jalankulkuympäristö houkuttelee enemmän kävelijöitä.

Luodaan jalankulkijoille turvalliset väylät, kunnostetaan olemassa olevia reittejä ja rakennetaan lisää viihtyisiä kävelyalueita ja aukioita.

Sujuvat reitit pyöräilijöille

Selkeät ja turvalliset pyöräilyreitit madaltavat kynnystä kulkea välimatkoja pyörällä. Kun väylät ovat kunnossa, ihmiset pyöräilevät enemmän. On helppo valita kestävä liikkumistapa, jolla usein jopa pääsee näppärimmin perille.

Luodaan pyöräilijöille turvalliset pääreitit ja kunnostetaan olemassaolevia reittejä. Parannetaan pyöräilyreittien viitoituksia ja pyöräpysäköintiä.

96 % Turun kaupungin pyöräilybarometriin vastanneista tukee pyöräilyn kehittämistä.

Toimiva joukkoliikenne on ylpeydenaihe

Turun seudun joukkoliikenne Föli toimii loistavasti, ja sillä on jo nyt paljon tyytyväisiä käyttäjiä. Myös seudun muut joukkoliikenneyhteydet ovat suosittuja. Kun joukkoliikenne toimii tehokkaasti, houkuttelee se enemmän käyttäjiä, ja sitä on helpompi kehittää entistä paremmaksi.

Kehitetään tehokasta runkoliikennettä, ja tehdään arjen matkoista mahdollisimman sujuvia. Markkinoidaan joukkoliikenteen tarjontaa, viestitään kehittämishankkeista ja tarjotaan uudenlaisia kulkemista helpottavia palveluja.

Tulevina vuosina seudun joukkoliikenne paranee entisestään. Runkobussien lisäksi Turkuun on suunnitteilla kestävää liikkumista täydentävä raitiotie. ELY-keskus vastaa Fölialueen ulkopuolelle ulottuvasta liikenteestä ja sen kehittämisestä. Kilpailulle avautuva raideliikenne laajentaa joukkoliikenteen kehittämisen mahdollisuuksia. Parhaillaan suunnitteilla oleva Turun ja Helsingin välinen Tunnin juna on jo monelle uutisista tuttu.

Kuva: Valonia
Kauppatorilta nousee bussiin 25 000 ihmistä vuorokaudessa

Puhtaampi kaupunki-ilma

Ekologinen liikkuminen säästää ympäristöä ja on liikkujallekin monin tavoin edullista. Kun kävelet tai pyöräilet esimerkiksi työmatkan, säästät rahaa ja pidät huolta kunnostasi. Samalla vähennät päästöjä ja melua, parannat kaupunki-ilmaa sekä hillitset omalta osaltasi ilmastonmuutosta.

Kävely ja pyöräily tekevät hyvää

Kävely ja pyöräily edistävät kuntalaisten terveyttä ja hyvinvointia. Ennen kaikkea ne ovat mukavia ja vaivattomia liikkumismuotoja, jotka elvyttävät ja virkistävät. Reipas kävely tai pyöräily tuovat heti hyvän olon, ja pitkällä aikavälillä vielä paremman. Suuremmassa mittakaavassa ne edistävät kansanterveyttä.

Uudenlaisia lähipalveluja

Arjen sosiaalinen ympäristö vaikuttaa ihmisten toimintaan, liikkumiseen ja hyvinvointiin. Elinvoimaiset korttelit, kävelykadut ja viheralueet lisäävät keskustojen viihtyisyyttä.

Asuinalueilla monipuoliset palvelut puolestaan parantavat arjen sujuvuutta. Tulevaisuuden asuinalue olisi hienoa nähdä kylänä, jonka keskustassa koulu, päiväkoti, terveyskeskus ja lähikauppa palvelisivat monipuolisesti kylän asukkaita. Palvelut sijaitsisivat tiiviisti viihtyisän keskustan tuntumassa. Keskustaan pääsisi nopeasti kävellen ja pyörällä – ja työpaikalle ja suurempiin palvelukeskittymiin kylänraitilla kulkevan bussin tai junan matkassa.

Vähemmän kustannuksia yhteiskunnalle

Fiksujen valintojen hyvät vaikutukset moninkertaistuvat. Terve ja hyvinvoiva kuntalainen käyttää vähemmän terveydenhoitopalveluja ja kerryttää yhteiskunnalle säästöä.

Kävelyn lisääminen 20 prosentilla tuottaisi Suomessa 3,3 miljardin euron arvosta terveyshyötyjä. (LVM, Kävelyn ja pyöräilyn edistämisohjelma 2017)

Turvallinen ja toimiva autoliikenne

Turun seudulla liikutaan myös jatkossa autolla – pyritään siis huolehtimaan siitä, että autoliikenne ei ruuhkaudu. Mitä useampi matka tehdään jalan, pyörällä tai bussilla, sitä sujuvammin autoliikenne kulkee. Rauhallinen liikenne ja maltillinen määrä autoja parantavat keskustassa ja taajamissa autoilevien turvallisuutta. Kun autoliikenteen ruuhkat vähenevät, myös kaupunkiympäristön viihtyisyys paranee.

Varmistetaan pääväylien toimivuus, ja sujuvoitetaan tavara- ja joukkoliikenteen pääreittejä. Parannetaan Turun kehätietä, satamareittejä ja muualle maahan johtavia pääteitä. Kehitetään älykkäämpää valo-ohjausta, ja otetaan käyttöön joukko- ja tavaraliikenteen liikennevaloetuuksia. Kannustetaan autoilijoita kyseenalaistamaan liikkumistottumuksensa varsinkin ruuhka-aikoina. Voisiko kulkutapa, reitti tai ajankohta olla jokin muu?

Luotettavat kulkuyhteydet vauhdittavat elinkeinoelämää

Sujuvat kulku- ja kuljetusreitit muualle maahan sekä ulkomaille parantavat Turun seudun ja koko maakunnan yritysten toimintaedellytyksiä. Kun tavarat kulkevat sujuvasti, liikematkat hoituvat nopeasti ja työvoimaa on laajasti saatavilla, yritysten kilpailukyky vahvistuu. Kun elinkeinoelämä on vilkasta ja alue kasvaa ja kehittyy, voivat kunnat tarjota enemmän hyvää myös asukkailleen.

Tarjotaan elinkeinoelämälle toimivat kuljetusyhteydet ja hyvä saavutettavuus niin julkisella liikenteellä kuin autolla. Parannetaan satamayhteyksiä ja kehätien ongelmajaksoja. Tuetaan paikallisia yrityksiä sekä Varsinais-Suomen ja koko Suomen kasvua.

Uusia liikkumisen palveluja

Uudenlaiset liikkumisen palvelut tekevät tuloaan myös Turun seudulle. Ne tunnetaan nimellä MaaS eli Mobility as a Service. Uudet palvelut helpottavat eri kulkutapojen yhdistämistä yhden matkan aikana ja vähentävät asukkaiden tarvetta omistaa auto tai pyörä. Liikkumisen palvelu voi tarjota asiakkaalleen esimerkiksi matkan, jossa on mukana joukkoliikennettä, taksia ja kaupunkipyörää siten, että matka on sujuva ja nopea. Seudulla toimii jo liikkumisen palvelujen tuottajia, ja uudet toivotetaan lämpimästi tervetulleiksi!

Liikkumisen palvelujen ja uudenlaisten matkaketjujen tueksi rakennetaan solmupisteitä, joissa tarjotaan parkkipaikkoja pyörille ja autoille, päivittäin tarvittavia palveluja, sähkölatauspisteitä ja tietoa liikkumisesta seudulla.

Turun matkakeskuksesta kehitetään maakunnallisesti ja seudullisesti merkittävää solmupistettä. Myös sovellusten kehittäjille avataan rajapinnat liikennepalveluihin. Toimiva joukkoliikenne, uudenlaiset taksi- ja kimppakyytipalvelut, yhteiskäyttöautot sekä kaupunkipyörät luovat hyvän perustan seudun liikkumisen palvelujen luomiselle.

Kuva: Pasi Leino