07.12.2020

Turun seudun liikennejärjestelmäsuunnitelma päivitetty

Turun seudulla ja Varsinais-Suomessa on päivitetty liikennejärjestelmäsuunnitelmat, jossa ilmastotavoitteet huomioidaan entistä vahvemmin. Suomi on sitoutunut vähentämään liikenteen kasvihuonepäästöjä puolella vuoteen 2030 mennessä. Jotta tavoitteeseen päästään, tulee liikkumisessa tapahtua merkittävä murros kymmenessä vuodessa. Tähän haasteeseen liikennejärjestelmäsuunnitelmien avulla pyritään vastaamaan. Sekä maakunnan että Turun seudun liikennejärjestelmäsuunnitelmien päätavoitteet ovat kestävä ja vähäpäästöinen, kilpailukykyinen ja vetovoimainen sekä turvallinen ja terveellinen liikennejärjestelmä.

Liikennejärjestelmäsuunnitelmat päivitettiin yhteisessä prosessissa. Päivitysprosessi ajoittui samaan aikaan ensimmäisen valtakunnallisen 12-vuotisen liikennejärjestelmäsuunnitelman laatimisprosessin kanssa. Lisäksi suunnitelmien päivitystyö kytkeytyi yhtä aikaa valmisteltuihin Turun kaupunkiseudun MAL-sopimukseen, Varsinais-Suomen ilmastotiekarttaan sekä neljän maakunnan yhteiseen Etelä-Suomen liikennestrategiaan.

Turun kaupunkiseudun liikennejärjestelmäsuunnitelman tavoitteita ja toimenpiteitä eteenpäin vie Varsinais-Suomen liitto yhdessä Liikenne- ja viestintäministeriön, Väyläviraston, Varsinais-Suomen ELY-keskuksen sekä Turun seudun kuntien kanssa. Työtä kutsutaan Turun seudun jatkuvaksi liikennejärjestelmätyöksi.

Lue lisää liikennejärjestelmätyöstä

Varsinais-Suomen liikennejärjestelmäsuunnitelma

Turun kaupunkiseudun liikennejärjestelmäsuunnitelma

07.09.2020

Uudenmaantielle rakennetaan pyöräilyn laatukäytävää

Uudenmaantiellä alkoi keväällä pyöräilyn laatukäytävän rakentaminen. Nykyisiä jalankulku- ja pyöräteitä parannetaan katuvälillä Petäjäkatu – Skarppakullantie ja uusitaan Vasaramäen alikulkukäytävä. Rakentaminen on osa 110-tien pyöräilyn ja joukkoliikenteen olosuhteiden parannustöitä, joita on tehty Piispanristiltä asti. Valitettavasti rakennustyöt aiheuttavat haittaa kulkijoille.

Uudenmaantiellä ajoradan pohjoispuolen jalankulku- ja pyörätietä levennetään koko matkalla vähintään 4,5 m leveäksi ja tästä pyöräilylle varataan aina vähintään 2,5 m. Liikennevaloristeyksiin asennetaan pyöräilijöille odotuskaiteita, joista pyöräilijä voi ottaa tukea nousematta pois pyörän päältä. Hautausmaantien risteyksessä louhitaan kalliota, jotta saadaan jalankulku- ja pyörätie vietyä kauemmas ajoradasta ja siten parannettua risteyksen näkyvyyttä.

Vasaramäen alikulkukäytävän kohdalle rakennetaan kiertotiet osana työnaikaisia liikennejärjestelyitä. Kiertoteille asetetaan nopeusrajoitus 30 km/h. Kiertoteiden käyttöönoton jälkeen alkaa alikulkukäytävän purku- ja rakennustyöt. Uusi siltatyyppinen alikulku on nykyistä avarampi ja valoisampi parantaen samalla liikenneturvallisuutta. Vasaramäen alikulkukäytävän lisäksi myös hautausmaan vieressä sijaitsevan Peltolan alikulun kohdalle rakennetaan jalankulku- ja pyörätielle uusi suoraan jatkava yhteys ajoradan tasossa, joka parantaa pyöräilyn sujuvuutta.

Joukkoliikenteen olosuhteita parannetaan siirtämällä bussipysäkkikatoksia jalankulku- ja pyöräteiden takaa ajoradan viereen. Uudenmaantieltä poistetaan käytöstä linja-autopysäkit 786, 794 ja 796 Peltolan alikulkukäytävän ja Villenpuiston kohdilta.

Lisää hankkeesta voi lukea turku.fi – sivuilta

22.06.2020

Uudenmaantien kävelyn, pyöräilyn ja joukkoliikenteen laatukäytävä valmis osuudella Eteläkaari-Piikkiö

Turun kaupunkiseudun keskeinen tavoite on edistää viisaita liikkumismuotoja, joita ovat mm. lihasvoimalla tapahtuva liikkuminen sekä joukkoliikenne. Tavoitteena on vähentää etenkin yksin autolla kulkemista ja sitä kautta pienentää hiilidioksidipäästöjä ja niiden aiheuttamaa ilmastovaikutusta. Uudenmaantie välillä Turku – Piikkiö on Turun seudun vilkkaimpia kävelyn, pyöräilyn ja joukkoliikenteen yhteyksiä. Siitä on haluttu kehittää laadukas, kestäviä liikkumismuotoja palveleva väylä. Kehittämistä on tehty ELY-keskuksen ja kuntien yhteistyönä maankäytön-, asumisen- ja liikenteen sopimukseen liittyvällä MAL-rahoituksella. Parannustoimilla pyritään siihen, että liikkumismuodoksi valittaisiin yhä useammin kävely, pyöräily tai linja-auto oman henkilöauton sijaan. Nyt parannukset ELY-keskuksen hallinnoimalla maantieosuudella on saatu valmiiksi. Eteläkaaren eritasoliittymän ja Piikkiön keskustan välisellä osuudella on mm. levennetty jalankulku- ja pyöräilyväylää, uusittu päällysteitä ja pysäkkikatoksia, rakennettu uusia suojateitä sekä pystytetty pyöräilijöiden laskentalaite Piispanristille. Uusilla suojateillä on haluttu parantaa kävelijöiden ja pyöräilijöiden mahdollisuuksia liikkua tien yli etenkin Piispanristillä, jossa on erilaisia palveluita tien molemmin puolin. Suojateiden kohdalla nopeusrajoitus voi olla korkeintaan 60 km/h, minkä vuoksi myös nopeusrajoituksia on joissain kohdin laskettu. Piispanristin kohdalla suojatiet muuttivat risteysjärjestelyitä. Liikenteen sujuvuuden ja turvallisuuden varmistamiseksi liikennevaloihin tullaan lisäämään nuolivalo Kairiskulmantieltä vasemmalle Uudenmaantielle kääntyville. Osuudelle Eteläkaari-Piikkiö on hankkeen yhteydessä asennettu uusia, kaupunki-ilmeeseen sopivia, linja-auton odotuskatoksia. Osa katoksista on varustettu näytöllä, josta käy ilmi seuraavan linja-auton saapumisajankohta. Piispanristille on asennettu polkupyörille suojakatos ja muutamalle muulle pysäkille pyörätelineet. Runkolukittavat pyörätelineet helpottavat niitä matkustajia, jotka haluavat tulla pysäkille polkupyörällä.

Lisää parannuksia vielä luvassa

Turun kaupungin katuverkolla työt ovat alkaneet ja jatkuvat vielä vuodelle 2021. Lisäksi työt ELY-keskuksen hallinnoimilla osuuksilla jatkuu vielä pyöräilyn uuden viitoituksen osalta. Turun ja Piikkiön välille asetetaan kesän aikana uuden tieliikennelain mukaiset pyöräilyn viitat ja opasteet, joissa käytetään tieliikenteen kaltaisia opastetauluja ennen risteyksiä. Myös jalankulku- ja pyöräilyväylän ajoratamaalauksia tullaan vielä muuttamaan ja lisäämään kesän aikana. Uuden korkeatasoisen Uudenmaantien avajaisia vietetään pyöräilyviikolla lauantaina 5.9. Piispanristin Prisman parkkipaikalla, mikäli koronaepidemiatilanne sen sallii. Tapahtumasta tiedotetaan lähempänä tarkemmin.

27.04.2020

Asukkaat kaipaavat lisää mahdollisuuksia vaikuttaa oman alueensa liikenteen ratkaisuihin

Turun kaupunkiseudun asukkaille järjestettiin liikenneympäristökysely marraskuussa 2019. Kyselyyn vastasi 3038 Turun, Raision, Naantalin, Kaarinan ja Liedon yli 15-vuotiasta asukasta. Tulokset kartoittavat asukkaiden asenteita ja liikkumistottumuksia sekä antavat pohjatietoa seudun liikennesuunnitteluun, poliittiseen päätöksentekoon ja liikennehankkeiden priorisointiin. Ensimmäisen kerran kysely toteutettiin keväällä 2017.

”Vaikka vastaajamäärä on alueen asukaslukuun nähden pieni, vastaa otos hyvin kyselyalueen asukasjakaumaa kuntien välillä. Vuoden 2017 kyselyyn vastasi enemmän nuoria, mikä voi johtua esimerkiksi kyselyn palkinnosta: vuoden Föli-matkat houkuttelivat vanhempia ikäryhmiä enemmän kuin edellisessä palkintona ollut jopo”, pohtii kestävän liikkumisen asiantuntija Marja Tommola Valoniasta.

Vastauksista nousi esiin tyytymättömyys oman alueen liikennesuunnittelun vaikutusmahdollisuuksiin. 61 % vastaajista koki, etteivät he voi vaikuttaa alueensa kävely-, pyöräily- tai jalankulkuolosuhteiden kehittämiseen. Jopa 85 % vastaajista piti sähköisiä kyselyitä parhaimpina keinona lisätä asukkaiden roolia liikenneolosuhteiden kehittämisessä.

”Kunnissa kannattaakin aktivoitua kyselyiden suhteen, mutta lisäksi pohtia myös uudenlaisia osallistumisen mahdollisuuksia, jotta asukkaiden ääni saataisiin paremmin kuuluviin myös liikennettä suunniteltaessa”, Tommola jatkaa.

Joukkoliikenteen kehittäminen ja arjen matkojen sujuvuus tärkeitä myös autoilevien vastauksissa

Koko kaupunkiseudulla tärkeimmäksi koettiin joukkoliikenteen, toisena pyöräilyn olosuhteiden kehittäminen. Myös autoilevat ja autojen omistajat pitivät joukkoliikenteen kehittämistä tärkeimpänä toimenpiteenä. Huomattava osa autoilevista työmatkaajista kertoi olevansa valmis vaihtamaan joukkoliikenteeseen, jos joukkoliikenneyhteydet olisivat nopeammat (44 %) tai vuoroväli tiheämpi (48 %). Aktiivisista pyöräilijöistä 91 % piti pyöräilyreittien jatkuvuuden kehittämistä erittäin tärkeänä. Keskusta-alueen kehittämisessä myös kävelyn olosuhteet priorisoitiin korkealle.

”Arkimatkojen sujuminen on asukkaille tärkeää. Vaikka lyhyillä matkoilla siirtyminen lihasvoimien käyttöön on etenkin terveyden kannalta suotavaa, on päästöjen kannalta jopa olennaisempaa, että pitkillä matkoilla saadaan omalle autolle aidosti vaihtoehtoja. Vaikka pidempiä, yli 20 km automatkoja tehdään määrällisesti vähemmän, aiheuttavat ne ajetuista kilometreistä reilusti yli 60 %. Joukkoliikenteen kehittäminen onkin ratkaisevaa myös pitkillä matkoilla”, Varsinais-Suomen liiton liikennejärjestelmätyön erikoissuunnittelija Noora Mäki-Arvela toteaa.

Liikennejärjestelmätyön tavoitteille asukkaiden vahva tuki

Varsinais-Suomen liitto koordinoi päivityksen alla olevaa Turun seudun liikennejärjestelmäsuunnitelmaa, jolla edistetään liikkumisen kokonaisuutta yhteistyössä eri organisoiden ja kuntien välillä. Koska osa tavoitteista on keskenään myös ristiriidassa, oli kyselyn yhtenä tarkoituksena selvittää, kuinka vastaajat priorisoivat tavoitteita. Tärkeimmiksi tavoitteiksi koettiin tässäkin joukkoliikenneyhteydet sekä liikenneonnettomuuksien vähentäminen, joita molempia piti erittäin tärkeänä 73 % vastaajista. Huomionarvoista on, että kaikki listatut toimenpiteet saivat vähintään 58 % tuen joko erittäin tai melko tärkeänä. Kyselyyn vastanneiden keskuudessa vähiten kannatusta puolestaan saivat tavaraliikenteen kapasiteetin ja sujuvuuden turvaaminen sekä autoliikenteen sujuvoittaminen ja nopeuttaminen.

Voit ladata Turun ydinkaupunkiseudun liikenneympäristökyselyn raportin tästä.

05.12.2019

Liikennejärjestelyjä hiotaan yleisöltä ja toimijoilta saadun palautteen perusteella Turun Kupittaan puistossa

Moottoriajoneuvojen läpiajo Kupittaan urheiluhallin edustalla, Tahkonaukion ja Blomberginaukion välillä estettiin elokuussa 2019 fyysisin rakentein. Kyseessä on vuoden pituinen kokeilu, jolla halutaan lisätä alueen liikenneturvallisuutta ja puiston viihtyisyyttä. Kokeilun avulla selvitetään, miten autoliikenteen rauhoittaminen urheiluhallin edustalla vaikuttaa hallin ja puiston turvallisuuteen, käytettävyyteen ja viihtyisyyteen. Kokeilun aikana ainoastaan liikuntapaikkojen huoltoliikenne on sallittu Kupittaan urheiluhallin edustalla. Puiston ja hallin käyttäjien saattoliikenne sujuu edelleen Tahkonaukiolle, Blomberginaukiolle ja Blomberginaukion pään saattolenkille.

Taustalla pitkään laiminlyöty läpiajokeilto

Läpiajo alueella on ollut kiellettyä jo kauan. Kiellosta ovat jo aiemmin kertoneet urheiluhallin edustalla olevat liikennemerkit, mutta kieltoa on rikottu yleisesti ja alueella on myös pysäköity väärin. Jalankulkiojoiden, pyöräilijöiden ja etenkin urheiluhallin käyttäjien liikeneturvallisuus on vaarantunut kiellon rikkomisen vuoksi. Kokeilun toimivuutta arvioidaan noin kolmen kuukauden välein ja suunnitelmiin tehdään pieniä täsmennyksiä seurantapalautteiden mukaisesti. Kaupunkilaiset ovat voineet antaa palautetta kokeilusta Turun kaupungin palautepalvelussa osoitteessa turku.fi/palaute ja alueella toimijoilta on kerätty kokemuksia ja mielipiteitä.

Palautteen perusteella saattokaista siirtyy ja parkkipaikkoja palautetaan

Marraskuun lopulla (26.11.) tehdyn ensimmäisen välikatsauksen perusteella Tahkonaukion liikennejärjestelyjä muutetaan niin, että kesällä käyttöön otettu saattokaista siirretään keilahallin pääsisäänkäynnin edestä pysäköintialueen eteläreunaan, yhdistetyn jalkakäytävän ja pyörätien viereen. Palautteen perusteella nimenomaan liikenteen kiertosuunnan havaitseminen ja uuden saattokaistan käyttäminen on ollut haastavaa, jolloin saattoliikenne on pakkautunut keilahallin edustalle toisin kuin mihin järjestelyillä tähdättiin. Kielteistä palautetta on tullut myös siitä, että uuden saattokaista vuoksi keilahallin edustalta poistettiin 11 pysäköintipaikkaa. Nämä keilahallin edustan parkkipaikat voidaan nyt palauttaa, kun saattokaista siirretään Tahkonaukion eteläreunaan, josta vastaavasti poistuu muutosten vuoksi neljä parkkipaikkaa. Kokonaisuudessaan parkkialueelle palautuu näin 7 paikkaa. Kupittaanpuiston ja urheiluhallin liikunta- ja virkistyspaikkojen käyttäjiä kehotetaan pysäköimään ensisijaisesti Blomberginaukion suurille pysäköintialueille. Saattoliikenne sujuu edelleen Blomberginaukiolle, Blomberginaukion pään saattolenkille ja Tahkonaukiolle.

Kokeilu jatkuu vuoden 2020 alkusyksyyn

Kokeilu aloitettiin 15.8.2019, ja se kestää vuoden. Liikennekokeilun toimivuutta arvioidaan tulevaisuudessakin kolmen kuukauden välein ja suunnitelmiin tehdään täsmennyksiä saatujen palautteiden mukaisesti, joita kerätään palautepalvelussa ja alueen toimijoilta edelleen. Kokeilun aikana saadaan arvokasta tietoa, mikä todella toimii kyseisessä ympäristössä ja vasta sen jälkeen mietitään kalliimpia infraratkaisuja. Kokeilu toteutetaan yhteistyössä Turun kaupungin CIVITAS ECCENTRIC -hankkeen, kaupunkiympäristötoimialan ja liikuntapalveluiden sekä Varsinais-Suomen kestävän kehityksen ja energia-asioiden palvelukeskus Valonian kanssa.

24.10.2019

Turun seudulla kerätään asukkaiden näkemyksiä liikenneolosuhteista

Ihmisten arkiliikkuminen ylittää kuntien rajat, joten kunnissa tehtävän liikennesuunnittelutyön lisäksi usean organisaation välinen seudullinen yhteistyö on tärkeää liikkumisen ja liikenteen kehittämisessä. Turun kaupunkiseudun asukkailla on nyt mahdollisuus vastata liikenneympäristökyselyyn. Kyselyn vastausten pohjalta asukkaiden asenteet ja liikkumistottumukset voidaan huomioida paremmin seudullisen liikennejärjestelmätyön tavoitteiden ja toimenpiteiden painotuksessa sekä vaikutuksia arvioitaessa.

Liikenneympäristökyselyllä selvitetään asukkaiden näkemyksiä muun muassa kävelyn, pyöräilyn, joukkoliikenteen sekä henkilöautoliikenteen kehittämistoimenpiteiden merkitykseen ja tarpeellisuuteen. Tuloksista saadaan arvokasta pohjatietoa liikennesuunnitteluun, poliittiseen päätöksentekoon ja liikennehankkeiden priorisointiin seudulla.

Kestävien kulkutapojen edistäminen keskeinen tavoite Turun seudun liikennesuunnittelussa

Parhaillaan päivityksen alla olevan Turun seudun liikennejärjestelmäsuunnitelman yhtenä keskeisenä tavoitteena on edistää seudun asukkaiden edellytyksiä liikkua arjessaan yhä enemmän kävellen, pyöräillen tai joukkoliikenteen kyydissä. Liikennejärjestelmää suunnitellessa täytyy kuitenkin huomioida monenlaisia näkökohtia, eikä tavoitteiden välisiltä ristiriidoiltakaan voida välttyä:

”Liikennejärjestelmätyössä pohditaan koko seudun kannalta keskeisiä kehittämiskohteita, mikä tekee siitä tasapainoilua erilaisten tarpeiden ja tavoitteiden välillä. Tavoitteet voivat olla usein ristiriitaisia keskenään: esimerkiksi raskaan liikenteen sujuvuuden kehittämisellä on usein positiivisia vaikutuksia myös henkilöautoilun sujuvuuteen. Se kuitenkin ruuhkauttaa keskusta-aluetta ja heikentää joukkoliikenteen edellytyksiä. Kyselyn vastauksia hyödynnetään tavoitteiden painottamisessa”, kertoo Varsinais-Suomen liiton liikennejärjestelmätyön erikoissuunnittelija Noora Mäki-Arvela.

Liikenneympäristökysely tarjoaa ikkunan Turun kaupunkiseudun liikkumiskehitykseen

Turun kaupunkiseudun liikenneympäristökysely toteutettiin ensimmäisen kerran keväällä 2017. Kyselyyn vastasi yli 3500 asukasta ja se osoittautui toimivaksi keinoksi kerätä asukkaiden näkemyksiä liikenneolosuhteiden kehittämiseen. Kun kysely toistetaan säännöllisesti, karttuu vuosien varrella vertailukelpoista dataa alueen liikkumiskehityksestä.

Kysely on auki 30.11. asti osoitteessa valonia.fi/liikennekysely. Kyselyyn voivat vastata Turun, Raision, Naantalin, Kaarinan ja Liedon yli 15-vuotiaat asukkaat. Kaikkien vastanneiden ja yhteystietonsa jättäneiden kesken arvotaan 520 euron arvoinen Fölin kausikortti vuodeksi. Varsinais-Suomen liitto ja Valonia toteuttavat kyselyn osana kansainvälistä CIVITAS ECCENTRIC -hanketta, jonka päätoteuttaja Suomessa on Turun kaupunki.